A A A

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAKLEJKOWO .

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego NAKLEJKOWO, zwanym dalej SKLEPEM. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sieci Internet w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie.

2. SKLEP, jest własnością firmy Julkon Group Anna Czekalak.

3. SKLEP znajduje się w internecie pod adresem http://www.naklejkowo.net, a oferta w nim przedstawiona ważna jest wyłącznie na terenie Polski.

4. Zamówienia może składać każda pełnoletnia osoba z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeczpospolitej, zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM.

5. ZAMAWIAJĄCY, który dokona zakupów w SKLEPIE wyrażą zgodę na wystawienie dokumentów sprzedaży bez podpisu (rachunek).

6. Złożenie zamówienia w SKLEPIE przez ZAMAWIAJĄCEGO oznacza zawarcie umowy handlowej.

7. W uzasadnionych przypadkach OPERATOR zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności jak i konieczności uiszczenia przedpłaty.

8. Wszystkie ceny w SKLEPIE podane są w złotówkach, zawierają 22% podatek VAT.

9. Wszelkie reklamacje i roszczenia dotyczące towaru i sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

10. Zamówienia można składać bezpośrednio poprzez stronę internetową SKLEPU. Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie, lecz ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.

11. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do poprawnego i zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego (dane osobowe i teleadresowe). W przypadku jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości OPERATOR nie przyjmie zamówienia.

12. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez sieć Internet. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane będą następnego dnia roboczego. Istnieje możliwość przyspieszenia zamówienia jak i jego weryfikacji przez OPERATORA. Wymagany wówczas jest kontakt telefoniczny pod nr tel. 531 035 988 w celu omówienia dodatkowych szczegółów.

13. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wycofać złożone zamówienie (telefonicznie bądź wysyłając stosowny e-mail). W przypadku rezygnacji z zamówienia gdy jest już ono w realizacji, ZAMAWIAJĄCY ponosi koszta już wykonanych prac nad tym zamówieniem, zużytych materiałów i wszelkich innych procedur które naraziły OPERATORA na koszta.

14. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

III. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

15. Wszystkie zamówienia OPERATOR wysyła usługami oferowanymi przez Pocztę Polską lub kuriera. Po uprzednim umówieniu terminu jest możliwy odbiór osobisty.

16. Zamówienia, w których ZAMAWIAJĄCY wybrał sposób płatności: przelew bankowy, wysyłane są ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym OPERATORA.

17. Zamówienia, w których ZAMAWIAJĄCY wybrał sposób płatności: płatność za pobraniem, wysyłane są w ciągu trzech dni roboczych.

18. OPERATOR nie bierze odpowiedzialności za szkody, opóźnienia w dostawie i inne problemy wynikające z usług Poczty Polskiej lub Kuriera.

19. Okres dostawy może się przedłużyć z przyczyn niezależnych od OPERATORA, o czym ZAMAWIAJĄCY zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie i/lub e-mailem.

IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

20. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówienia.

21. Dostępne są dwie formy płatności:

a. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY wybrał sposób płatności: przelew bankowy, powinien najpóźniej w ciągu 7 dni dokonać wpłaty, za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki, na konto SKLEPU.

b. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY wybrał sposób płatności: płatność za pobraniem, towar zostaje wysłany a ZAMAWIAJĄCY płaci gotówką przy odbiorze.

22. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe SKLEPU:
WBK 74 1090 2705 0000 0001 2986 6387
Julkon Group
Anna Czekalak
ul.Podgórna 20B
95-070 Stare Krasnodęby

UWAGA: w tytule/opisie przelewu prosimy o podanie informacji: ZAMÓWIENIE NR ... oraz informacji na temat koloru (naklejki ploterowe) bądź "strony" naklejki (dinozaury).

23. OPERATOR zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy cena towaru podana w SKLEPIE będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

24. SKLEP gwarantuje możliwość dokonania reklamacji i zwrotu zakupionych w SKLEPIE towarów.

25. Reklamacja przysługuje na produkty posiadające ukryte wady. ZAMAWIAJĄCY zgłasza reklamację telefonicznie lub e-mail w ciągu 10 dni od daty otrzymania zamówienia. W momencie zgłoszenia reklamacji ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest odesłać reklamowany towar w ciągu 10 dni roboczych na adres SKLEPU. Koszt wysyłki reklamowanego towaru pokrywa ZAMAWIAJĄCY.

26. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji SKLEP nie pokrywa kosztów odesłania produktu.

27. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy (do 14dni) i odesłany na adres ZAMAWIAJĄCEGO. Koszt odesłania wymienionego produktu na nowy ponosi SKLEP.

28. Reklamacja zostaje przyjęta pod warunkiem że towar nie posiada jakichkolwiek śladów użytkowania i uszkodzeń.

29. Zgodnie z ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2 marca 2000r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271, z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni roboczych. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zwrotu kosztów przesyłki jakie poniósł SKLEP.

30. ZAMAWIAJĄCY w momencie odbioru przesyłki, powinien zwrócić szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia opakowania i taśm zabezpieczających. W takim przypadku ma prawo w obecności pracownika poczty lub kuriera spisać protokół szkody. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowaniu SKLEPU o zaistniałej sytuacji.

31. SKLEP nie przyjmuje żadnych odsyłanych przesyłek za pobraniem.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

32. SKLEP zapewnia bezpieczeństwo i ochronę wszelkich danych pozyskanych od ZAMAWIAJĄCEGO.

33. Dane osobowe pozyskane w trakcie zakładania konta lub składania zamówienia, oraz wszelkie inne dane dotyczące zamówień, podlegają ochronie zgodnie z ustawą "o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

34. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień.

35. Dane nie są udostępniane innym firmom ani osobom trzecim.

36. Dane są gromadzone i przechowywane zgodnie z w/w ustawą.

37. Administratorem powyższych danych jest SKLEP.

38. SKLEP dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez SKLEP w każdym momencie. SKLEP zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów w SKLEPIE, wprowadzania nowych towarów do oferty SKLEPU, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w SKLEPIE, bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich publikacji w SKLEPIE. Zmiany nie działają wstecz, czyli nie wpływają na prawa i obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO, którego zamówienie jest aktualnie realizowane.

40. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu SKLEPU, błędów w prezentowanych danych i innych nieścisłości, prosimy o poinformowanie SKLEPU stosownym e-mail wysyłając go na adres naklejkowo@o2.pl lub telefonicznie pod nr 531 035 988.

41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów wyznacza się sąd właściwy rzeczowo dla siedziby SKLEPU.